ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ШЕДЬОВРИ НА ЕДНО МЯСТО!ВЛЕЗ В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО!

Условия за ползване и защита на личните данни

Условия за ползване и защита на личните данни
Сайтът Vicovete.net не носи никаква отговорност за вреди и последици, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на Vicovete.net

Информацията на този уеб сайт се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство на Република България без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Vicovete.net. не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които Vicovete.net има хипервръзки.

Използването на информацията, съдържаща се в Vicovete.net е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на носителя на авторското право по Закона за авторското право и сродните права. Vicovete.net не е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в Vicovete.net.